LAISVOS VIETOS

KONKURSAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI

Konkursą skelbia: Klaipėdos lopšelis-darželis „Versmė“, (savivaldybės biudžetinė įstaiga), Kalnupės g. 6, 93173 Klaipėda, tel. (8 46) 34 56 47. Duomenys kaupiami ir saugomi juridinių asmenų registre, kodas 190428845.

Konkursas skelbiamas direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti (1 etatas)

Pareigybės lygis – A (A2).

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Darbo pobūdis:

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiklą reglamentuoja Klaipėdos lopšelio-darželio „Versmė“ nuostatai, direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašas, vidaus tvarkos taisyklės, pareigų pasiskirstymas.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui:

 • organizuoja pedagoginio personalo darbą, vykdo pedagoginės veiklos priežiūrą, koordinuoja įstaigos veiklos vertinimą ir įsivertinimą;
 • organizuoja, ugdymo programų rengimą, įgyvendinimą, vertinimą ir atnaujinimą;
 • koordinuoja Vaiko gerovės  komisijos veiklą;
 • analizuoja ir vertina vaikų ugdymo(si) pasiekimus ir pažangą, jų atitikimą individualios brandos rodikliams;
 • teikia metodinę pagalbą pedagogams, analizuoja ugdomąją veiklą reglamentuojančius dokumentus, kontroliuoja jų vykdymą, rengia statistinių duomenų ataskaitas;
 • rūpinasi personalo karjera (skatina pedagogus savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui);
 • inicijuoja naujų ugdymo(si) technologijų ir strategijų diegimą;
 • siekia kaitos, kartu su kitais bendruomenės nariais puoselėja įstaigos kultūrines tradicijas;
 • bendradarbiauja su pedagogais, ugdytinių tėvais ir kitais bendruomenės nariais, koordinuoja darbo grupių, komandų veiklą, organizuoja tėvų švietimą;
 • atsako už ugdytinių, pedagogų ir įstaigos veiklos duomenų banko tvarkymą vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais;
 • organizuoja pedagoginės veiklos tyrimus, juos apibendrina, aptaria su įstaigos bendruomene;
 • sudaro pedagogų darbo laiko apskaitos žiniaraščius, darbo grafikus;
 • supažindina pedagogus su pareigybių aprašymais, rūpinasi naujai priimtų pedagogų adaptacija;
 • atlieka edukacinių aplinkų, pedagoginių sąlygų gerinimo analizę, planuoja reikalingų priemonių įsigijimą;
 • vykdo kitus Lopšelio-darželio direktoriaus teisėtai jam pavestus būtinus darbus, deleguotas vadybines funkcijas, susijusias su direktoriaus pavaduotojo ugdymui veikla;
 • pavaduoja direktorių jo atostogų, komandiruotės ar ligos metu.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 • turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
 • turėti specialiojo pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų nepertraukto pedagoginio darbo stažą;
 • gerai mokėti lietuvių kalbą;
 • mokėti bent vieną iš Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų);
 • mokėti naudotis informacinėmis technologijomis bei jų programomis;
 • išmanyti įstaigos veiklos organizavimą, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo metodus, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procesą reglamentuojančius teisės aktus, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, dokumentų rengimo taisykles;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį;
 • sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

Privalumai:

 • žinoti darbo su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių, ypatumus;
 • kiti privalumai nurodomi pretendento nuožiūra.

Pretendentas privalo pateikti:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;
 • pretendento anketą, užpildytą pagal Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ir savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 1 priedą;
 • kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, kopijas;
 • rekomendaciją (atsiliepimus) iš ankstesnio darbdavio (jeigu tokią turi).

Dokumentų pateikimo būdas:

Pretendentas dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (VATIS Prašymų teikimo modulį). https://www.vataras.lt/

Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis grąžinami. Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems dokumentų ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse. Apie dokumentų pateikimą pretendentas praneša tą pačią dieną skambučiu arba elektroniniu laišku (kontaktiniai duomenys nurodyti žemiau).

Atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną (iki 2019-06-18).

Konkursas numatomas 2019-06-26.

Išsamią informaciją apie skelbiamą konkursą teikia Eglė Bačiliūnienė, raštinės administratorė.

Kontaktinis tel. (8 46) 345647, el. paštas: versme.klaipeda@gmail.com. Informacija paskelbta 2019-06-05.