Menu Close

Specialistų paslaugos

PASLAUGA

VYKDYTOJAS

VEIKLA

Specialioji pedagoginė pagalba

 

 

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojai

 

 

Vaikų ugdymas, atitinkantis individualius poreikius, gebėjimus, suteikiantis visiems mokymosi sėkmės džiaugsmą, šiai veiklai motyvuojantis. Grupiniai, pogrupiniai ar individualūs užsiėmimai, adaptuotų, modifikuotų, individualizuotų ugdymo programų, orientuotų į funkcijos (ų) sutrikimą, sudarymas ir įgyvendinimas, ugdomosios medžiagos parinkimas.

 

Kalbos korekcija

 

 

Logopedai

 

 

Ugdytinių kalbos, komunikacijos vertinimas, vaiko galimybes atitinkančių, efektyvių korekcijos būdų taikymas individualiose ir grupinėse pratybose. Kalbos bei pažinimo gebėjimų lavinimas.

 

Psichologinė pagalba

 

 

Psichologas

 

 

Ugdytinių raidos ypatumų, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų įvertinimas, rengiant individualias rekomendacijas, teikiant konsultacijas. Bendradarbiavimas su mokytojais, logopedais ir kitais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus. Mokyklai aktualių psichologinių tyrimų vykdymas.

 

Muzikinis ugdymas

 

 

Meninio ugdymo mokytojai

 

 

Grupiniai ir individualūs užsiėmimai. Individualių gabumų ir įgūdžių udgymas, kvėpavimo pratimai, logoritmika, dainavimas, grojimas įvairiais instrumentais. Ruošimas įvairiems renginiams įstaigoje ir mieste.

 

Dailės terapija

 

 

Meninio ugdymo mokytojas

 

 

Piešimas, tapymas, aplikavimas grupelėmis ir individualiai laisvai pasirinktomis priemonėmis. Vaikų kūrybiškumo, individualių meninių gebėjimų ugdymas. Ugdytinių darbų parodų rengimas įstaigoje, mieste, dalyvavimas konkursuose.

 

Fizinis ugdymas

 

 

Judesio korekcijos mokytojas

 

 

Grupiniai, pogrupiniai, individualūs užsiėmimai sporto salėje, lauke. Judriųjų žaidimų, sportinių pramogų, varžybų organizavimas. Specialiosios korekcinės pratybos.

 

Papildomas ugdytinių užimtumas

 

 

Neformaliojo švietimo mokytojai

 

 

Individualus darbas su ugdytiniais, šventės, pramogos, konkursai, vakaronės su tėveliais, išvykos, projektinė veikla.
Pažintinio, meninio, sportinio bei socialinio ugdymo programų įgyvendinimas.

 

Sveikatos priežiūra

 

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

 

Higieninių sąlygų įstaigoje užtikrinimas, pirmos pagalbos suteikimas, ugdytinių sveikatos saugojimo ir stiprinimo programos įgyvendinimas.

 

Maitinimas

 

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, virėjai

 

Ugdytinių maitinimas 3 kartus per dieną, tėvams sudarant galimybę pasirinkti maitinimų skaičių. Mokesčių lengvatų už maitinimą nustatymas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymu, Klaipėdos savivaldybės tarybos sprendimais (žr. Nuorodos).

 

Tėvų
konsultavimas

 

 

Pedagogai ir kiti specialistai

 

 

Konsultacijos vaikų pasirengimo mokytis, mokymosi bei bendravimo sunkumų, individualizuotų programų sudarymo ir įgyvendinimo, vaikų sveikatos, judesių korekcijos klausimais. Patarimai pažinimo funkcijų, socialinių įgūdžių korekcijos, vaikų fizinės sveikatos tausojimo klausimais, konkrečių užduočių parinkimo klausimais.

 

 

Skip to content