Menu Close

Specialistų paslaugos

PASLAUGA VYKDYTOJAS VEIKLA
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojai Vaikų ugdymas, atitinkantis individualius poreikius, gebėjimus. Individualių pagalbos planų sudarymas, jų įgyvendinimas taikant efektyvius mokymo būdus, metodus, priemones
Švietimo pagalba Logopedai Ugdytinių komunikacijos, kalbėjimo ir kalbos sutrikimų vertinimas, įveikimas taikant specialius ugdymo metodus, būdus, priemones
Specialieji pedagogai Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų pažinimo gebėjimų vertinimas, sutrikusių funkcijų lavinimas atsižvelgiant į gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymos(si) ypatumus. Veikla vyksta sensoriniame kambaryje, specialiojo pedagogo kabinete
Mokytojo padėjėjai Pagalba vaikui sėkmingai dalyvauti ugdymo(si) procese ir kitose kasdieninėse veiklose
Judesio korekcijos specialistas Individualių pratybų pagal pritaikytas programas organizavimas, atsižvelgiant į pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas. Sveikatos stiprinimo renginių organizavimas
Psichologinė pagalba Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos psichologas Ugdytinių raidos ypatumų, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi sunkumų įvertinimas. Konsultacijos, individualios rekomendacijos mokytojams, logopedams ir kitiems specialistams. Mokyklai aktualių psichologinių tyrimų vykdymas
Muzikinis ugdymas Meninio ugdymo mokytojas Muzikinio kūrybiškumo bei individualios vaikų raiškos skatinimas. Vaikų ruošimas įvairiems renginiams įstaigoje ir mieste
Papildomas ugdytinių užimtumas Neformaliojo švietimo mokytojai Logopedinės ritmikos pratybos kalbos, kalbėjimo ir komunikavimo įgūdžių formavimui bei gerinimui, logopedinės pagalbos tęstinumui.
Patirtinio ugdymo programos įgyvendinimas STEAM veikloms pritaikytoje aplinkoje
Sveikatos priežiūra Visuomenės sveikatos specialistas Vykdo ugdytinių sveikatos priežiūrą, įgyvendina sveikatos saugojimo ir stiprinimo programas, rūpinasi vaikų maitinimu, pritaikytais valgiaraščiais, savirūpos planais, suteikia pirmąją pagalbą
Tėvų konsultavimas Pedagogai ir kiti specialistai Bendradarbiavimas sudarant ir įgyvendinant individualius pagalbos planus. Konsultavimas įvairiais vaikų ugdymo(si) klausimais
Skip to content