Menu Close

Komisijos, tarybos

ĮSTAIGOS TARYBA

Įstaigos taryba – aukščiausia  lopšelio-darželio  „Versmė“  savivaldos institucija, atstovaujanti vaikams, pedagogams, tėvams ir vietos bendruomenei.

Pirmininkė – Lina Petrikaitienė.
Sekretorė – Edita Antanaitienė.
Nariai: Lidija Maciulevičienė,  Loreta Cesiulienė, Jūratė Tribičienė, Loreta Daukintienė, Ona Mėželienė, Renata Rudenčenko (tėvų atstovė), Jurgita Vilkienė (tėvų atstovė).

Įstaigos tarybos pagrindinės funkcijos:

 • Nustato Įstaigos veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo organizavimo tvarką.
 • Pritaria Įstaigos metinei programai, strateginiam planui, vidaus darbo tvarkos taisyklių tvirtinimui.
 • Inicijuoja Įstaigos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, telkia  bendruomenę įstaigos uždavinių sprendimui, ugdo ir plėtoja įstaigos kultūrą.
 • Teikia siūlymus dėl Įstaigos  darbo tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymo, globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant įstaigos materialinius ir intelektualinius išteklius.
 • Analizuoja Įstaigos ūkinę, finansinę veiklą.
 • Svarsto nebiudžetinių lėšų kaupimo į Įstaigos sąskaitą galimybes, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą bei panaudojimą.
 
DARBO TARYBA
 
Pirmininkė – Egita Januškienė.
Sekretorė – Roma Daukintienė.
Narė – Jurgita Žiogė.
 
 
MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

Mokytojų metodinė taryba – nuolat veikianti lopšelio-darželio „Versmė“ savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Pirmininkė – Akvilija Vilimienė.
Sekretorė – Aurelija Povilianskienė.

Mokytojų metodinės grupės pagrindinės funkcijos:

 • Inicijuoja lopšelio-darželio „Versmė“ kaitos procesus.
 • Formuoja ir koreguoja veiklos tikslus ir uždavinius.
 • Svarsto ugdymo programų įgyvendinimą, analizuoja ugdymo rezultatus.
 • Analizuoja, kaip lopšelis-darželis „Versmė“ vykdo veiklos ir ugdymo programas.

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA
 
Pirmininkė – Vida Martinkienė.
Sekretorė – Loreta Cesiulienė.
Nariai: Edita Gaižutienė, Irena Juknienė, Lidija Maciulevičienė, Lina Petrikaitienė, Ieva Minelgienė (Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Švietimo skyriaus deleguota atstovė).
 
 
METODINĖ TARYBA

Metodinė taryba – veikianti mokytojų grupė, organizuojanti ir koordinuojanti įstaigos metodinę veiklą.

Pirmininkė – Brigita Balčiauskaitė.
Pavaduotoja – Irena Zaleckienė.
Nariai: Irena Juknienė, Irena Šėgždienė, Edita Gaižutienė, Virginija Česonienė, Aušra Žvirzdinienė, Akvilija Vilimienė.

Metodinės tarybos pagrindinės funkcijos:

 • Nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus.
 • Planuoja ir analizuoja ugdymo turinio įgyvendinimą, ugdymo kokybę ir ugdymo naujovių diegimą.
 • Inicijuoja ir organizuoja gerosios darbo patirties sklaidą lopšelyje-darželyje „Versmė“, bendradarbiavimą su socialiniais partneriais.
 • Tiria ir analizuoja mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus.
 
VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
 
Vaiko gerovės komisija veikia pagal įgaliojimus, nustatytus Švietimo ir mokslo ministro Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo
ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu. Vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo
pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.
 
Pirmininkė – Brigita Balčiauskaitė.
Pavaduotoja – Edita Gaižutienė.
Sekretorė – Lidija Maciulevičienė.
Nariai: Inga Vilkaitienė, Egita Januškienė, Diana Čaikauskienė (tėvų atstovė).
 
INTERNETINIO PUSLAPIO ATNAUJINIMO GRUPĖ
 
Pirmininkė – Vida Martinkienė.
Nariai: Vaida Viliūtė, Brigita Balčiauskaitė, Edita Gaižutienė, Jurgita Žiogė, Mykolas Kukaitis.
 
 
Skip to content