Menu Close

Komisijos, tarybos

ĮSTAIGOS TARYBA

Įstaigos taryba – aukščiausia  lopšelio-darželio  „Versmė“  savivaldos institucija, atstovaujanti vaikams, pedagogams, tėvams ir vietos bendruomenei.

Pirmininkė – Inga Vilkaitienė. Sekretorė – Aurelija Povilianskienė. Nariai: Erika Gutauskienė, Vaida Šamonskytė,  Loreta Daukintienė, Ona Mėželienė, Rasa Borodina (tėvų atstovė), Karolina Vaitiekutė (tėvų atstovė), Karolina Mickevičienė (tėvų atstovė).

Įstaigos tarybos pagrindinės funkcijos:

 • Nustato Įstaigos veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo organizavimo tvarką.
 • Pritaria Įstaigos metinei programai, strateginiam planui, vidaus darbo tvarkos taisyklių tvirtinimui.
 • Inicijuoja Įstaigos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, telkia  bendruomenę įstaigos uždavinių sprendimui, ugdo ir plėtoja įstaigos kultūrą.
 • Teikia siūlymus dėl Įstaigos  darbo tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymo, globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant įstaigos materialinius ir intelektualinius išteklius.
 • Analizuoja Įstaigos ūkinę, finansinę veiklą.
 • Svarsto nebiudžetinių lėšų kaupimo į Įstaigos sąskaitą galimybes, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą bei panaudojimą.

 

DARBO TARYBA Pirmininkė – Egita Januškienė. Sekretorė – Roma Daukintienė. Narė – Jurgita Žiogė.

 

METODINĖ GRUPĖ

Mokytojų metodinė taryba – nuolat veikianti lopšelio-darželio „Versmė“ savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

Pirmininkė – Akvilija Vilimienė. Sekretorė – Aurelija Povilianskienė.

Mokytojų metodinės grupės pagrindinės funkcijos:

 • Inicijuoja lopšelio-darželio „Versmė“ kaitos procesus.
 • Formuoja ir koreguoja veiklos tikslus ir uždavinius.
 • Svarsto ugdymo programų įgyvendinimą, analizuoja ugdymo rezultatus.
 • Analizuoja, kaip lopšelis-darželis „Versmė“ vykdo veiklos ir ugdymo programas.

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJA Pirmininkė – Vida Martinkienė. Sekretorė – Loreta Cesiulienė. Nariai: Brigita Balčiauskaitė, Lina Petrikaitienė,  Irena Juknienė, Lidija Maciulevičienė,  Ramunė Grubliauskienė (Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Švietimo skyriaus deleguota atstovė).

 

METODINĖ TARYBA

Metodinė taryba – veikianti mokytojų grupė, organizuojanti ir koordinuojanti įstaigos metodinę veiklą.

Pirmininkė – Brigita Balčiauskaitė. Pavaduotoja – Irena Zaleckienė. Nariai: Irena Juknienė, Irena Šėgždienė, Edita Gaižutienė, Virginija Česonienė, Aušra Žvirzdinienė, Akvilija Vilimienė.

Metodinės tarybos pagrindinės funkcijos:

 • Nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus.
 • Planuoja ir analizuoja ugdymo turinio įgyvendinimą, ugdymo kokybę ir ugdymo naujovių diegimą.
 • Inicijuoja ir organizuoja gerosios darbo patirties sklaidą lopšelyje-darželyje „Versmė“, bendradarbiavimą su socialiniais partneriais.
 • Tiria ir analizuoja mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustato jos prioritetus.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA Vaiko gerovės komisija veikia pagal įgaliojimus, nustatytus Švietimo ir mokslo ministro Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymoir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu. Vaiko gerovės komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimopagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. Pirmininkė – Brigita Balčiauskaitė. Pavaduotoja – Edita Gaižutienė. Sekretorė – Lidija Maciulevičienė. Nariai: Inga Vilkaitienė, Egita Januškienė, Diana Čaikauskienė (tėvų atstovė).

 

INTERNETINIO PUSLAPIO ATNAUJINIMO GRUPĖ Pirmininkė – Vida Martinkienė. Nariai: Vaida Viliūtė, Brigita Balčiauskaitė, Edita Gaižutienė, Jurgita Žiogė, Mykolas Kukaitis.

Skip to content